top of page

מאמרים

שעות נוספות-
פיקוח

תשלום שעות נוספות לעובד, האם נדרש המעסיק לפקח על שעות העבודה של העובד? אם כן, איך עליו לעשות זאת?

הטרדה מינית במקום העבודה

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מה הם המעשים או סוגי ההתנהגות אשר נחשבים כהטרדה מינית...

הפרת אמונים או עבירת משמעת?

במסגרת מאמר קודם שלי, דנתי בסיטואציה בה מעסיק מעוניין לשלול מעובד שפוטר את קבלת פיצויי...

התעמרות במקום העבודה

מהי התעמרות במקום העבודה? איזה חוק מגן על העובד במקרה של התעמרות בו ואיזה פיצוי כספי הוא ...

שלילת פיצויים מעובד שפוטר

כידוע, עובד שפוטר מעבודתו לאחר שהשלים שנת עבודה אחת לפחות, זכאי לפיצויי פיטורים. כך קובע חוק פיצויי פיטורים. אך מה קורה במצב בו המעסיק מעוניין לשלול מהעובד את קבלת פיצויי הפיטורים?

אמור, במסגרת סעיף 1 לחוק נקבע כי עובד שהועסק אצל מעסיק אחד או במקום אחד במשך שנה אחת ברציפות ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים. החוק אף מוסיף וקובע (בסעיף )3 כי באם פוטר העובד מעבודתו בסמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה, יהא זכאי לקבלת פיצויי פיטורים, שכן נראה (אלא אם הוכח אחרת) שפיטוריו נעשו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים לעובד. אך מה הדין במקרה בו עובד מועסק אצל המעסיק/מקום העבודה במשך יותר משנה רצופה אחת ומפוטר בטענה כי עבר עבירת משמעת חמורה או ביצע מעשה פלילי? האם נתונה למעסיק הזכות להחליט על דעת עצמו כי מהעובד ישללו פיצויי הפיטורים? ובכן, במקרה מעין זה, יש להבחין ראשית באם חל על המעסיק הסכם קיבוצי או לא. באם חל הסכם קיבוצי, קובע סעיף 16 לחוק: "לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד,הכל לפי הענין,אם פוטר בנסיבות,שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובדמצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד." באם לא חל הסכם קיבוצי, קובע סעיף 17 לחוק: "בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי,רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע." כלומר, המעסיק אשר מבקש לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים, נדרש לעשות זאת במסגרת הליך משפטי בפנותו אל בית הדין האזורי לעבודה. מה הדין באם עובד פוטר מעבודתו ולאחר פיטוריו נתגלה כי אותם חריגים הקבועים בחוק ואשר מאפשרים את שלילת הפיצויים התקיימו בעניינו של אותו עובד? על כך ניתנה לאחרונה פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה במסגרת עע (ארצי) 17014-12-20 איליה אליהו אשורוב - אלונה הסעות והובלות בע"מ, במקרה בו עובד פוטר מעבודתו לאור סגירתו של מקום העבודה בו עבד וכאשר לאחר פיטוריו נתגלה כי עשה שימוש ברכב החברה לצורך נסיעות פרטיות והסעות של עובדים בגינן גבה תשלום, לכאורה ניהל "עסק בתוך עסק." בית הדין הארצי קבע כי גם בנסיבות המתוארות, לא ניתן לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים מאחר והעובד פוטר עקב סגירתו של מקום העבודה ולא בשל ביצוען של הנסיעות הפרטיות אשר נתגלו רק לאחר פיטוריו. הווה אומר, לצורך שלילת פיצויי הפיטורים מהעובד נדרש קיומו של קשר סיבתי בין מעשיו ובין פיטוריו, כשם שעובד שהתפטר מסיבות שונות ולא עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו או נסיבות אחרות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, איננו יכול לטעון בדיעבד לזכאות לפיצויי פיטורים עפ"י סעיף 11 לחוק, גם אם במועד התפטרותו התקיימו נסיבות כאמור או הייתה הרעה מוחשית בתנאי העבודה.

ביצוע הליך שימוע לעובד

לא פעם פונים אלי עובדים בשאלות הנוגעות להליך שימוע טרם פיטורים אשר בוצע להם (ככל שבוצע) ולזימון שקיבלו להליך זה (ככל שקיבלו) ולכן המטרה של פוסט זה ליתן את המידע הנדרש לעובד, כמו גם למעסיק, בכל הקשור לביצוע הליך שימוע לעובד. בחוקי העבודה לא קבועה חובת ביצוע הליך שימוע טרם פיטורים לעובד אלא המדובר במה שנקרא יציר הפסיקה. הליך זה מטרתו מתן אפשרות הוגנת לעובד אשר המעסיק שוקל את המשך העסקתו, להגן על עצמו, לטעון את טענותיו בתגובה לטענות המעסיק ולנסות לשמר לעצמו את מקום עבודתו. זימון עובד להליך שימוע ראוי שיעשה בכתב תוך מתן פרק זמן סביר לעובד להיערך להליך זה. מהו זמן סביר? ברוב המקרים מקובל לתת לעובד פרק זמן של יומיים ומעלה, כזה אשר יאפשר לעובד לבחון את טענות המעסיק כלפיו, להיוועץ בגורם מקצועי, כמו גם לשכור את שירותיו של עו"ד שייצג אותו בהליך השימוע. בעת ביצוע הליך השימוע על המעסיק ליתן לעובד לטעון את טענותיו, הכל באופן פתוח ושקוף אשר יראה כי המעביד אכן מעוניין לבחון בצורה כנה וראויה את טענות העובד המנסה למנוע את פיטוריו ולא ליצור מצב שילמד כי המעסיק כבר קיבל מראש החלטה לפטר את העובד ולמעשה הליך השימוע הוא לצורכי פרוטוקול בלבד. לאחר שהליך השימוע הסתיים, על המעסיק להוציא ולהעביר לעובד העתק מפרוטוקול של הליך השימוע (רצוי גם להחתים את העובד על קבלתו), כזה אשר ישקף את טענות כלל הנוכחים בהליך השימוע. מעסיק רצוי מאד שיקפיד על ביצוע הליך שימוע תקין וראוי לעובד ובכך לא רק שייתן לעובד את הזכות המגיעה לו לנסות ולשמור על מקום עבודתו אלא גם יגן על עצמו מפני תביעה בבית הדין לעבודה שעניינה פיצוי בגין אי ביצוע הליך שימוע לעובד ו/או דרישה לבטל את פיטורי העובד.

דיני עבודה

מדוע בחרתי לעסוק, בין היתר, בתחום זה תשובתי תתחלק לשלושה חלקים:

  1. במהלך שירותי הצבאי, עת הייתי אחראי על טיפול בעשרות אנשי קבע, בניתי לכל אחד מהם תוכנית פיתוח תלת-שנתית בכל הקשור לקידום בדרגות ויציאה ללימודים, קורסים, הכשרות והשתלמויות. המדובר בהליך עבודה של מספר חודשים במהלכו הבנתי עד כמה אותם אנשים יקרים אשר לא פעם היו מוקפצים לתפקיד באמצע הלילה, לא תמיד זוכים לקבל את המגיע להם במסגרת שירותם. בסופו של דבר, זכה כל אחד מהם לשיפור ניכר בתנאי השירות שלו.

  2. במקביל לסיום לימודי המשפטים סיימתי גם את עבודתי הארוכה כקצין ביטחון באתר גדול באיזור המרכז שם הועסקתי ע"י חברת אבטחה. לא חלף זמן רב עד שנודע לי כי אותה חברה עומדת להיכנס להליכי פירוק ובהתאם החלטתי לבחון האם ייתכן ומגיעים לי כספים וזכויות שלא שולמו לי. לאחר פגישה עם עו"ד העוסק בתחום דיני העבודה, התברר לי כי הנני זכאי לעשרות אלפי שקלים מאותה חברה, שכרתי את שירותי אותו עו"ד, הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה ובסופו של דבר קיבלתי את המגיע לי.

  3. במסגרת עבודתי כעורך דין, תוך שטיפלתי בלקוחות בתחום ההוצאה לפועל וחדלות הפירעון, אותם לקוחות החלו להעביר לי כתבי תביעה שהוגשו נגדם ע"י עובדים לשעבר. תוך זמן קצר יחסית למדתי עד כמה חשוב כי מעסיק (כמו גם עובד כמובן) יהא מיוצג ע"י עורך דין הבקיא בתחום דיני העבודה כאשר הוא נתבע ע"י עובד שלו לשעבר, כך שלא ימצא עצמו משלם לעובד כספים הנדרשים בחוסר תום לב. כך למשל אחד הלקוחות העביר לטיפולי כתב תביעה שהוגש נגדו על סכום של כ-260,000 ש"ח וכאשר סיימתי להכין עבורו את כתב ההגנה התברר כי לתובע מגיע לכל היותר כ-10% מהסכום שתבע. לשמחתי זה גם מה שסבר בית הדין אשר דן באותו תיק.

כתבות 

כל הדברים שצריך לדעת כשעוזבים עבודה

בין אם החלטתם לעזוב את מקום העבודה מיוזמתכם ובין אם פוטרתם על ידי המעסיק....

פינוי דייר שהפר חוזה: מדריך

הדרך הטובה ביותר להציג את נושא המאמר היא באמצעות מקרה אמיתי, המאפיין מקרים רבים אחרים...

פערי השכר בין גברים ונשים במקום העבודה

תיקון חדש לחוק יחייב מעסיקים לגלות לעובדים ועובדות בתפקיד דומה מה הם פערי השכר ביניהם ולפרסם...

"שיטת מצליח": דרישת חוב כוזבת

אל תמהרו לשלם חובות ובפרט חובות ישנים, יש לדרוש הוכחות לכך שהחובות הנטענים אכן קיימים במציאות...

ייצוג בהליכי תביעה בבית המשפט

ברצונך לפעול בהליך משפטי כנגד אדם ו/או עסק החייב לך כסף? אדם ו/או עסק טוען כי אתה חייב לו כסף? במרבית המקרים טרם שמתחיל ההליך המשפטי בבית המשפט, נשלח מכתב התראה מטעם הטוען לזכאותו לקבלת כספים אל זה שהינו, לכאורה, החייב בתשלום אותם הכספים. מכתב זה רצוי שישלח ע"י עו"ד מטעמך וראוי שייכתב באופן ראוי, ברור ומקיף מספיק, כך שהקורא אותו יבין עד כמה אתה רציני בכוונתך לפעול לגביית הכספים המגיעים לך ובהתאם יבין כי עדיף לו להסדיר את חובו כלפיך מבלי שתידרש להגשת כתב תביעה נגדו בבית המשפט. קיבלת מכתב מעו"ד שכותרתו "התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים"? אל תתעלם, הבן כי אם אותו אדם ו/או עסק הטוען כי אתה חייב לו כספים פנה לעו"ד, כנראה שהוא רציני בכוונותיו לפעול כנגדך לגביית הכספים אשר, לכאורה, מגיעים לו. פנה לעו"ד, קבל ממנו את הייעוץ הנדרש בהתאם לנטען במכתב ההתראה, מסור לו את מלוא המידע הרלבנטי כך שהוא יוכל להוציא מטעמך מכתב תגובה הולם. האמור במכתבים לא סייע ויש צורך בהגשת כתב תביעה/כתב הגנה ? מוצע לך שלא להיכנס להליך כזה ללא שאתה מיוצג ע"י עורך דין הבקיא ומנוסה בתחום. הניסיון לחסוך "כמה גרושים" ע"י לקיחת עו"ד לא מתאים או אי שכירת שירותיו של עו"ד בכלל, עלול לגרום לך לנזק שהיקפו יכול להיות גם מאות אלפי שקלים. ולכן מבחינתך, רצוי מאד כי תבחר בעו"ד אשר עוסק בתחום ובעל הידע והניסיון הנדרש, כך שתקבל את הייצוג הטוב ביותר לו אתה זכאי. משרדי שהינו בעל וותק וניסיון לא מבוטל בתחום ישמח לעמוד לשירות

ייצוג במסגרת הליכי הוצאה לפועל, הסדרי חובות וגביית חובות

באם הנך חייב כספים לגורמים מסוימים, אשר ייתכן וחלק מהם כבר נקטו בהליכי הוצאה לפועל נגדך, רצוי שתיוועץ בעו"ד אשר עוסק בתחום כדי לדעת מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. ננקטו נגדך הליכים במסגרת ההוצאה לפועל - עיקולים, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות וכו', אלו הליכים שלעיתים אינם נעימים כלל וכלל ולכן רצוי שתימנע מהם ככל שניתן ובאם כבר ננקטו נגדך, אין זה אומר סוף פסוק, לא הכל שחור, ניתן להתמודד עם זה, ניתן לפעול לביטול אותם הליכים ולתת לך את האפשרות להמשיך לנהל את חייך כרגיל. ככל והחובות שלך מסתכמים בעשרות אלפי שקלים ומעלה, רצוי מאד כי תפעל מהר ככל הניתן להסדרתם, בין אם ננקטו נגדך הליכי הוצאה לפועל ובין אם לאו. חשוב להבין ולזכור, ככל שתמתין, ככל שתתעלם - רק תקשה על עצמך יותר ובסופו של דבר ייתכן ולא תהיה לך ברירה אלא להיכנס להליך פשיטת רגל. באם הנך אדם פרטי ו/או בעל עסק הטוען לחוב של אדם פרטי ו/או בעל עסק כלפיך וברצונך לפעול לגביית החוב במסגרת ההוצאה לפועל, דע לך כי עומדות לזכותך לא מעט אפשרויות פעולה כנגד החייב כדי לגבות ממנו את המגיע לך. משרדי בעל וותק וניסיון לא מבוטל בתחומים הללו ואשמח לסייע לך בהתמודדות עימם.

ייצוג מעסיק בהליך משפטי אל מול העובד

לא פעם עובדים המסיימים את עבודתם אצל המעסיק, בין אם פוטרו ע"י המעסיק ובין אם התפטרו, דורשים לקבל כספים ו/או זכויות מהמעסיק, כאשר בחלק מהמקרים הם כלל אינם זכאים להם, לחלקם או אף במלואם. כך, עובד שלא עבד שעות נוספות טוען כי עבד שעות נוספות ואלו לא שולמו לו, גם במקום בו לפי תלושי השכר ו/או רישום הנוכחות אצל המעסיק אין כל תיעוד לכך שעבד שעות נוספות. עובד אשר קיבל תשלום עבור דמי הבראה לאחר שהשלים שנת עבודה אצל המעסיק, טוען כי לא שולמו לו דמי ההבראה על אף העובדה כי בתלושי השכר ניתן בקלות לראות שדמי הבראה כן שולמו לו. כך, עובד אשר בחר להתפטר מעבודתו אצל המעסיק, בין אם הודיע על כך למעסיק לפני כן ובין אם לא הודיע כלל, טוען לפתע כי פוטר ובהתאם מגיע לו לקבל תשלום עבור הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים ויתרה מכך, הוא אף "פוטר" ללא הליך שימוע כך שלגירסתו הוא זכאי גם לקבלת פיצוי על כך שפוטר בניגוד לדין. בנקודה הזו אני כעורך הדין שלך נכנס לתמונה, אל מול טענות העובד, בין אם הן במסגרת מכתב התראה טרם נקיטת הליכים משפטיים ששלח אליך העו"ד שלו ובין אם במסגרת כתב תביעה שהוגש נגדך לבית הדין לעבודה, אבחן יחד איתך בצורה מעמיקה את טענות העובד אל מול המציאות העובדתית והמשפטית הקיימת בתיק ובהתאם תועבר תשובה הולמת לטענות העובד, במכתב תשובה ו/או בכתב הגנה שיוגש לבית הדין לעבודה והמשך ייצוג וליווי מלא מצידי במסגרת ההליך המשפטי.

מידע נוסף לרשותך

ייצוג עובדים בהליך משפטי בבית הדין העבודה מול המעסיק

במקרים רבים עובדים המסיימים את עבודתם אצל המעסיק, בין אם התפטרו ובין אם פוטרו, אינם מודעים לכספים ו/או הזכויות להם הם זכאים בעת סיום עבודתם אצל המעסיק, כספים ו/או זכויות שחלק מהם אמורים היו להינתן להם כבר בתקופת עבודתם אצל המעסיק. תשלום עבור שעות נוספות, תשלום עבור דמי הבראה, תשלום עבור הוצאות נסיעה, תשלום עבור ימי חג, פדיון ימי חופשה, תשלום עבור ימי מחלה, הפרשה לפנסיה וכמובן פיצויי פיטורים, אלו על פי רוב הדברים הנתבעים ע"י עובדים אשר סיימו עבודתם אצל המעסיק. במסגרת הטיפול המשפטי שאני מעניק תתבצע בחינה מלאה של הכספים ו/או הזכויות להם הינך זכאי/ת במועד סיום העסקתך ובהתאם תתבצע פניה ראשונית אל המעסיק בניסיון להביא לקבלת המגיע לך מבלי להידרש להליך משפטי בבית הדין לעבודה. ככל והפניה אל המעסיק לא תביא לקבלת המגיע לך, תוגש תביעה לבית הדין לעבודה ובמסגרת הליך משפטי זה תזכה/י לייצוג וליווי מלא מצידי.

ייצוג בהליך שימוע טרם פיטורים

קיבלת מהמעסיק/ה מכתב זימון להליך שימוע טרם פיטורים? הנך זכאי/ת להתייעץ עם עו"ד טרם הגעתך להליך השימוע, כמו גם להיות מיוצג/ת ע"י עו"ד בהליך זה.

 

במסגרת פגישה עימי נבחן את טענות המעסיק הנוגעות לסיבת הזימון להליך השימוע, נבחן את טענותיך כנגד טענות המעסיק, אכווין אותך מה לומר ומה לא לומר, כך שתגיע/י מוכן/נה ככל האפשר להליך השימוע. בהתאם לרצונך, אייצגך גם בהליך השימוע עצמו

bottom of page